Arabic –

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر
لك بالمجان.  اتصل برقم 1- (رقم هاتف الصم والبكم: 1-479-587-0227

Chinese –

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 479-587-0227

French –

ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d’aide linguistique
vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 479-587-0227.

German –

ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos
sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer:
479-587-0227.

Gujarati –

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે
ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો  479-587-0227.

Hindi –

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता
सेवाएं उपलब्ध हैं। 479-587-02278 पर कॉल करें।

Hmong –

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev
pab dawb rau koj.    Hu rau 479-587-0227.

Japanese –

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。479-587-0227まで、お電話にてご連絡ください。

Korean –

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  479-587-0227 )번으로 전화해 주십시오.

Laotian –

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ,
ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 479-587-0227.

Marshallese –

LALE: Ñe kwōj kōnono Kajin Ṃajōḷ, kwomaroñ bōk jerbal in jipañ ilo
kajin ṇe aṃ ejjeḷọk wōṇāān. Kaalọk 479-587-0227.

Portuguese –

ATENÇÃO:  Se fala português, encontram-se disponíveis serviços
linguísticos, grátis.  Ligue para 479-587-0227.

Spanish –

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios
gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 479-587-0227

Tagalog –

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga
serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa
479-587-0227.

Vietnamese –

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn
phí dành cho bạn.  Gọi số 479-587-0227.